Презентации по хемија за средно образоване

Дидактички материјали и дигитални содржини по хемија за втора година средно образование

Презентации по хемија за втора година

Презентациите не се наменети за гледање на мобилен телефон и се само за читање (Read Only) !

Вовед во хемиски процесиВовед во хемиски процеси (Види повеќе за презентацијата)

Хемиски равенки и израмнување на хемиски равенкиХемиски равенки и израмнување на хемиски равенки (Види повеќе за презентацијата)

Досег на реакцијаДосег на реакција (Види повеќе за презентацијата)

Класификација на хемиските процесиКласификација на хемиските процеси (Види повеќе за презентацијата)

Други можности за класификација на хемиските процесиДруги можности за класификација на хемиските процеси (Види повеќе за презентацијата)

Материја и енергија (еко)Материја и енергија (еко) (Види повеќе за презентацијата)

Енергетика на хемиски процесиЕнергетика на хемиски процеси (Види повеќе за презентацијата)

Процеси при кои се прима или предава топлинаПроцеси при кои се прима или предава топлина (Види повеќе за презентацијата)

Топлински ефектиТоплински ефекти (Види повеќе за презентацијата)

Термохемиски равенкиТермохемиски равенки (Види повеќе за презентацијата)

Самопроверка на темата вовед во хемиски процесиСамопроверка на темата вовед во хемиски процеси (Види повеќе за презентацијата)

Брзина на хемиските реакцииБрзина на хемиските реакции (Види повеќе за презентацијата)

Задачи од брзина на хемиската реакцијаЗадачи од брзина на хемиската реакција (Види повеќе за презентацијата)

Фактори од кои зависи брзината на реакцијатаФактори од кои зависи брзината на реакцијата (Види повеќе за презентацијата)

Теории во хемиската кинетикаТеории во хемиската кинетика (Види повеќе за презентацијата)

КатализаКатализа (Види повеќе за презентацијата)

Катализа со ензимиКатализа со ензими (Види повеќе за презентацијата)

Самопроверка на темата „Брзина на хемиска реакција“Самопроверка на темата „Брзина на хемиска реакција“ (Види повеќе за презентацијата)

Систем и видови системиСистем и видови системи (Види повеќе за презентацијата)

Насока на спонтано течење на процеситеНасока на спонтано течење на процесите (Види повеќе за презентацијата)

Критериуми за определување на спонтаност на процеситеКритериуми за определување на спонтаност на процесите (Види повеќе за презентацијата)

Динамичка рамнотежаДинамичка рамнотежа (Види повеќе за презентацијата)

Константа на хемиска рамнотежаКонстанта на хемиска рамнотежа (Види повеќе за презентацијата)

Влијание на температурата и притисокот на константа на рамнотежаВлијание на температурата и притисокот на константа на рамнотежа (Види повеќе за презентацијата)

Принципот на Le ChatelierПринципот на Le Chatelier (Види повеќе за презентацијата)

Хетерогена рамнотежаХетерогена рамнотежа (Види повеќе за презентацијата)

Самопроверка „Хемиска рамнотежа“Самопроверка „Хемиска рамнотежа“ (Види повеќе за презентацијата)

Протолитички процеси: јонски реакцииПротолитички процеси: јонски реакции (Види повеќе за презентацијата)

Добивање на талог од сребро хлоридДобивање на талог од сребро хлорид (Види повеќе за презентацијата)

Протолити, киселини и базиПротолити, киселини и бази (Види повеќе за презентацијата)

Теорија на Бреншед и Лоури за киселини и базиТеорија на Бреншед и Лоури за киселини и бази (Види повеќе за презентацијата)

Автопротолиза и pHАвтопротолиза и pH (Види повеќе за презентацијата)

Лабораториски вежби одредување на pHЛабораториски вежби одредување на pH (Види повеќе за презентацијата)

Задачи од pHЗадачи од pH (Види повеќе за презентацијата)

Хидролиза на солиХидролиза на соли (Види повеќе за презентацијата)

Самопроверка на темата протолитички процесиСамопроверка на темата протолитички процеси (Види повеќе за презентацијата)

Оксидационо редукциони процесиОксидационо редукциони процеси (Види повеќе за презентацијата)

Оксидациони и редукциони средстваОксидациони и редукциони средства (Види повеќе за презентацијата)

Оксидациони броевиОксидациони броеви (Види повеќе за презентацијата)

Израмнување на редокс равенкиИзрамнување на редокс равенки (Види повеќе за презентацијата)

Редокс реакции на заменаРедокс реакции на замена (Види повеќе за презентацијата)

Електрохемиска низа на металите и реакции на металите со киселиниЕлектрохемиска низа на металите и реакции на металите со киселини (Види повеќе за презентацијата)

Електрохемиска низа на металите и реакции на истиснувањеЕлектрохемиска низа на металите и реакции на истиснување (Види повеќе за презентацијата)

Самопроверка на темата „Редокс процеси“Самопроверка на темата „Редокс процеси“ (Види повеќе за презентацијата)

ЕлектрохемијаЕлектрохемија (Види повеќе за презентацијата)

Галвански елементиГалвански елементи (Види повеќе за презентацијата)

Корозија на металите и заштита од корозијаКорозија на металите и заштита од корозија (Види повеќе за презентацијата)

ЕлектролизаЕлектролиза (Види повеќе за презентацијата)

Самопроверка на темата „Електрохемиски процеси“Самопроверка на темата „Електрохемиски процеси“ (Види повеќе за презентацијата)

Хемиски процеси во индустријатаХемиски процеси во индустријата (Види повеќе за презентацијата)

Амонијак и амониум хидроксидАмонијак и амониум хидроксид (Види повеќе за презентацијата)

Натриум хидроксидНатриум хидроксид (Види повеќе за презентацијата)

Сулфур, SСулфур, S (Види повеќе за презентацијата)

Оксиди на сулфуротОксиди на сулфурот (Види повеќе за презентацијата)

Суфурна киселинаСуфурна киселина (Види повеќе за презентацијата)

Азот и негови оксидиАзот и негови оксиди (Види повеќе за презентацијата)

Киселини на азототКиселини на азотот (Види повеќе за презентацијата)

ЕутрофикацијаЕутрофикација (Види повеќе за презентацијата)

БакарБакар (Види повеќе за презентацијата)

ОловоОлово (Види повеќе за презентацијата)

Самопроверка на темата „Хемиски реакции во индустријата“Самопроверка на темата „Хемиски реакции во индустријата“ (Види повеќе за презентацијата)

донирај

Генерален спонзор

генерален спонзор

Пријатели на науката

спонзор
спонзор
спонзор

Хемија за сите

Роберт Бунзен не е заслужен само за пламеникот...

Овој генијален научник е многу, многу повеќе од иноватор на таа практична алатка


Сите бои на крвта

Црвената не е единствената боја на крвта


Казимир Функ, таткото и кумот на витамините

Со своите истражувања и епохални откритија, Функ придонесе за невиден развој на медицината


Меморијални дијаманти

„Ashes to ashes, dust to diamonds“. Пепел во пепел, прашина во дијаманти.


>>Види повеќе слични содржини!

Презентации и поимници

Презентации за основно образование

e hemija

Презентации за средно образование

hemija .ppt

Контактни информации:

e-hemija logo

Здружение за унапредување и развој на образованието и науката
„Е-ХЕМИЈА“ – Прилеп

Испрати порака:
e-hemija контакт

Е-Хемија на Facebook:
e-hemija facebook

Е-Хемија на Twitter:
e-hemija facebook

Пријатели на науката:

Здружение за унапредување и развој на образованието и науката „Е-ХЕМИЈА“ – Прилеп
Copyright © 2024 ehemija.mk

WebDesign www.nainternet.mk

e-hemija