Презентации по хемија за средно образоване

Дидактички материјали и дигитални содржини по хемија за трета година средно образование

Презентации по хемија за трета година

Презентациите не се наменети за гледање на мобилен телефон и се само за читање (Read Only) !

Развој и значење на органската хемијаРазвој и значење на органската хемија (Види повеќе за презентацијата)

Структура на C атом и хемиски врски во органски соединенијаСтруктура на C атом и хемиски врски во органски соединенија (Види повеќе за презентацијата)

Хибридизација кај C атомиХибридизација кај C атоми (Види повеќе за презентацијата)

Поларност и индуктивен ефектПоларност и индуктивен ефект (Види повеќе за презентацијата)

Претставување на органските соединенијаПретставување на органските соединенија (Види повеќе за презентацијата)

Изомерија кај органски соединенијаИзомерија кај органски соединенија (Види повеќе за презентацијата)

Видови на C атоми и вежбиВидови на C атоми и вежби (Види повеќе за презентацијата)

Основни типови на честички во органската хемијаОсновни типови на честички во органската хемија (Види повеќе за презентацијата)

Видови на органски реакцииВидови на органски реакции (Види повеќе за презентацијата)

Начини на класификација на органските соединенијаНачини на класификација на органските соединенија (Види повеќе за презентацијата)

Функционални групи во органската хемијаФункционални групи во органската хемија (Види повеќе за презентацијата)

Самопроверка на темата „Вовед во органска хемија“Самопроверка на темата „Вовед во органска хемија“ (Види повеќе за презентацијата)

Поим, хомолошка низа и номенклатура на алканиПоим, хомолошка низа и номенклатура на алкани (Види повеќе за презентацијата)

Изомерија и номенклатура на алканиИзомерија и номенклатура на алкани (Види повеќе за презентацијата)

Добивање и својства на алканиДобивање и својства на алкани (Види повеќе за презентацијата)

Претставници и значење на алканиПретставници и значење на алкани (Види повеќе за презентацијата)

Вежби од номенклатура на алканиВежби од номенклатура на алкани (Види повеќе за презентацијата)

Самопроверка на алканиСамопроверка на алкани (Види повеќе за презентацијата)

Поим, хомолошка низа и изомерија на алкениПоим, хомолошка низа и изомерија на алкени (Види повеќе за презентацијата)

Номенклатура на алкениНоменклатура на алкени (Види повеќе за презентацијата)

Наоѓање, добивање и својства на алкениНаоѓање, добивање и својства на алкени (Види повеќе за презентацијата)

Полимеризација и полимериПолимеризација и полимери (Види повеќе за презентацијата)

Поим, хомолошка низа, номенклатура,поделба и својства на диенитеПоим, хомолошка низа, номенклатура,поделба и својства на диените (Види повеќе за презентацијата)

Поим, хомолошка низа, номенклатура и изомерија на алкиниПоим, хомолошка низа, номенклатура и изомерија на алкини (Види повеќе за презентацијата)

Добивање и својства на алкиниДобивање и својства на алкини (Види повеќе за презентацијата)

Поим, хомолошка низа, градба и номенклатура на циклоалканиПоим, хомолошка низа, градба и номенклатура на циклоалкани (Види повеќе за презентацијата)

Добивање и својства на циклоалканиДобивање и својства на циклоалкани (Види повеќе за презентацијата)

Халогени деривати на јаглеводородитеХалогени деривати на јаглеводородите (Види повеќе за презентацијата)

Значење на алифатичните јаглеводородиЗначење на алифатичните јаглеводороди (Види повеќе за презентацијата)

Самопроверка, алкени, алкини, диени и циклоалканиСамопроверка, алкени, алкини, диени и циклоалкани (Види повеќе за презентацијата)

Структура на бензенот и ароматичностСтруктура на бензенот и ароматичност (Види повеќе за презентацијата)

Ароматичност, номенклатура и изомерија на супституирани бензенски дериватиАроматичност, номенклатура и изомерија на супституирани бензенски деривати (Види повеќе за презентацијата)

Добивање и својства на бензенотДобивање и својства на бензенот (Види повеќе за презентацијата)

Арени, поим, добивање и својстваАрени, поим, добивање и својства (Види повеќе за презентацијата)

Ароматични соединенија со фузирани бензенски јадраАроматични соединенија со фузирани бензенски јадра (Види повеќе за презентацијата)

Хетероциклични и соединенија со нефузирани бензенски јадраХетероциклични и соединенија со нефузирани бензенски јадра (Види повеќе за презентацијата)

Самопроверка на темата ароматични соединенијаСамопроверка на темата ароматични соединенија (Види повеќе за презентацијата)

Алкохоли,  поим, поделба, номенклатура и изомерија на алкохолитеАлкохоли, поим, поделба, номенклатура и изомерија на алкохолите (Види повеќе за презентацијата)

Добивање на алкохолиДобивање на алкохоли (Види повеќе за презентацијата)

Својства на алкохолитеСвојства на алкохолите (Види повеќе за презентацијата)

Позначајни алкохолиПозначајни алкохоли (Види повеќе за презентацијата)

Феноли, поделба изомерија и номенклатураФеноли, поделба изомерија и номенклатура (Види повеќе за презентацијата)

Својства на фенолиСвојства на феноли (Види повеќе за презентацијата)

Самопроверка на темата алкохоли и фенолиСамопроверка на темата алкохоли и феноли (Види повеќе за презентацијата)

Состав, поделба, номенклатура на алдехиди и кетониСостав, поделба, номенклатура на алдехиди и кетони (Види повеќе за презентацијата)

Наоѓање и добивање на алдехиди и кетониНаоѓање и добивање на алдехиди и кетони (Види повеќе за презентацијата)

Својства на алдехидитеСвојства на алдехидите (Види повеќе за презентацијата)

Својства на кетонитеСвојства на кетоните (Види повеќе за презентацијата)

Претставници и значење на алдехиди и кетониПретставници и значење на алдехиди и кетони (Види повеќе за презентацијата)

Самопроверка алдехиди и кетониСамопроверка алдехиди и кетони (Види повеќе за презентацијата)

Состав, поделба и номенклатура на карбоксилни киселиниСостав, поделба и номенклатура на карбоксилни киселини (Види повеќе за презентацијата)

Добивање на карбоксилни киселиниДобивање на карбоксилни киселини (Види повеќе за презентацијата)

Својства на карбоксилните киселиниСвојства на карбоксилните киселини (Види повеќе за презентацијата)

Реакции со кинење на C-OH врската во карбоксилните киселиниРеакции со кинење на C-OH врската во карбоксилните киселини (Види повеќе за презентацијата)

Позначајни карбоксилни киселиниПозначајни карбоксилни киселини (Види повеќе за презентацијата)

Естери, поим, добивање и номенклатураЕстери, поим, добивање и номенклатура (Види повеќе за презентацијата)

Естерите во состав на мастите и маслатаЕстерите во состав на мастите и маслата (Види повеќе за презентацијата)

Самопроверка за карбоксилни киселиниСамопроверка за карбоксилни киселини (Види повеќе за презентацијата)

Поим,поделба и номенклатура на аминиПоим,поделба и номенклатура на амини (Види повеќе за презентацијата)

Добивање и својства на аминиДобивање и својства на амини (Види повеќе за презентацијата)

Ароматични аминиАроматични амини (Види повеќе за презентацијата)

Азотни органски соединенија аминокиселиниАзотни органски соединенија аминокиселини (Види повеќе за презентацијата)

Азотни органски соединенија пептиди и протеиниАзотни органски соединенија пептиди и протеини (Види повеќе за презентацијата)

Генерален спонзор

генерален спонзор

Хит-твит

hit-tvit

Пријатели на науката

спонзор
спонзор
спонзор

Хемија за сите

Сер Вилијам Ремзи

Хемичарот кој додаде уште една група во Периодниот систем на елементите


Историјата на огледалото

Огледалото, како предмет, e еден од безвременските цивилизатори на човештвото


Молекуларни магнети

Дилантанидните комплекси би можеле да го отворат патот за нов вид на супермоќни перманентни магнети


Молекула што ќе ги замени тешките физички вежби

Молекулата SLU-PP-332 има потенцијал да се избори со дебелината, дијабетесот и срцевите болести


>>Види повеќе слични содржини!

Презентации и поимници

Презентации за основно образование

e hemija

Презентации за средно образование

hemija .ppt

Контактни информации:

e-hemija logo

Здружение за унапредување и развој на образованието и науката
„Е-ХЕМИЈА“ – Прилеп

Испрати порака:
e-hemija контакт

Е-Хемија на Facebook:
e-hemija facebook

Е-Хемија на Twitter:
e-hemija facebook

Пријатели на науката:

Здружение за унапредување и развој на образованието и науката „Е-ХЕМИЈА“ – Прилеп
Copyright © 2023 ehemija.mk

WebDesign www.nainternet.mk

e-hemija