Презентации по хемија за средно образоване

Дидактички материјали и дигитални содржини по хемија за прва година средно образование

Презентации по хемија за прва година

Презентациите не се наменети за гледање на мобилен телефон и се само за читање (Read Only) !

hemijata kako prirodna naukaХемијата како природна наука

cisti supstanci i smesiЧисти супстанци и смеси

alotropski modifikaciiАлотропски модификации

fizicki i hemiski svojstva na supstanciteФизички и хемиски својства на супстанците

fizicki i hemiski promeniФизички и хемиски промени

osnovni hemiski zakoniОсновни хемиски закони

hemiski simboliХемиски симболи

hemiski formuliХемиски формули

hemiski ravenkiХемиски равенки

kviz za supstanciКвиз за супстанци

fizicki veliciniФизички величини

merenjeМерење

kolicestvo supstancaКоличество супстанца

molarni veliciniМоларни величини

valentnostВалентност

matematika i hemijaМатематика и хемија

voved vo hemisko smetanje stehiometrijaВовед во хемиско сметање - Стехиометрија

nacini za izrazuvanje na sostavot na eden sistemНачини на изразување на составот на еден систем

presmetuvanje vrz osnova na hemiska formulaПресметување врз база на хемиска формула

opredeluvanje na formula ako e daden sostavotОпределување на формула ако е даден составот

presmetuvanje vrz baza na hemiska ravenkaПресметување врз база на хемиска равенка

gradba na gasovi tecnosti i cvrsti supstanciГрадба на гасови, течности и цврсти супстанци

samoproverka za tema 2 prva godinaСамопроверка за тема 2

gradba na atomГрадба на атомот

atomski i masen broj izotopi i izobariАтомски и масен број, изотопи и изобари

elektronska struktura na atomotЕлектронска структура на атомот

kvantni broeviКвантни броеви

atomski orbitaliАтомски орбитали

elektronska konfiguracijaЕлектронска конфигурација

elektronska konfiguracija vezbiЕлектронска конфигурација - вежби

valentni elektroniВалентни електрони

самопроверка gradba na atomСамопроверка за градба на атомот

perioden sistemПериоден систем

periodicnost na nekoi fizicki svojstva na elementiteПериодичност на некои својства на елементите

s1 elementis1 Елементи

s2 elementis2 Елементи

р elementip Елементи

d elementid Елементи

самопроверка за периоден системСамопроверка за периоден систем

hemiska vrskaХемиска врска

joniЈони

jonska vrskaЈонска врска

kovalentna vrskaКовалентна врска

polarna kovalentna vrskaПоларна ковалентна врска

prepokrivanje na atomski orbitaliПрепокривање на атомски орбитали

hibridizacija na atomski orbitaliХибридизација на атомски орбитали

metalna vrskaМетална врска

vodorodna vrskaВодородна врска

samoproverka hemiska vrska.pptСамопроверка за хемиски врски

neorganski soedinenija oksidiНеоргански соединенија - оксиди

voda za pienje eko PISAВода за пиење - еко PISA

hidroksidiХидроксиди

kiseliniКиселини

soliСоли

kompleksni soedinenijaКомплексни соединенија

vezbi nomenklatura na neorganski soedinenijaНоменклатура на неоргански соединенија

samoproverka na temata neorganski soedinenija .pptСамопроверка на темата неоргански соединенија

disperzni sistemiДисперзни системи

koloidiКолоиди

rastvoriРаствори

svojstva na rastvoriСвојства на растворите

nacini za izrazuvanje na sostavot na rastvoriteНачини на изразување на составот на растворите

elektrolitiЕлектролити

silni i slabi elektrolitiСилни и слаби електолити

elektrolitna disocijacijaЕлектролитна дисоцијација

jonski reakciiЈонски реакции

samoproverka na temata disperzni sistemi .pptСамопроверка на темата дисперзни системи

донирај

Генерален спонзор

генерален спонзор

Пријатели на науката

спонзор
спонзор
спонзор

Хемија за сите

Велигденска хемија

Од хемиски аспект да ја разгледаме традицијата на боење на велигденски јајца


Карминска киселина

Некои работи е подобро да не се знаат. Прехранбена боја од бубачки


Роберт Бунзен не е заслужен само за пламеникот...

Овој генијален научник е многу, многу повеќе од иноватор на таа практична алатка


Сите бои на крвта

Црвената не е единствената боја на крвта


>>Види повеќе слични содржини!

Презентации и поимници

Презентации за основно образование

e hemija

Презентации за средно образование

hemija .ppt

hemijata kako prirodna nauka  cisti supstanci i smesi  alotropski modifikacii fizicki i hemiski svojstva na supstancite fizicki i hemiski promeni osnovni hemiski zakoni hemiski simboli hemiski formuli hemiski ravenki fizicki velicini merenje kolicestvo supstanca molarni velicini valentnost matematika i hemija voved vo hemisko smetanje stehiometrija nacini za izrazuvanje na sostavot na eden sistem presmetuvanje vrz osnova na hemiska formula opredeluvanje na formula ako e daden sostavot presmetuvanje vrz baza na hemiska ravenka gradba na gasovi tecnosti i cvrsti supstanci gradba atomski i masen broj izotopi i izobari elektronska struktura na atomot kvantni broevi atomski orbitali elektronska konfiguracija elektronska konfiguracija vezbi valentni elektroni perioden sistem periodicnost na nekoi fizicki svojstva na elementite s1 elementi s2 elementi р elementi d elementi hemiska vrska joni jonska vrska disperzni sistemi  koloidi rastvori svojstva na rastvori nacini za izrazuvanje na sostavot na rastvorite  kovalentna vrska prepokrivanje na atomski orbitali hibridizacija na atomski orbitali polarna kovalentna vrska vodorodna vrska metalna vrska kompleksni soedinenija neorganski soedinenija oksidi vezbi nomenklatura na neorganski soedinenija hidroksidi voda za pienje eko PISA kiselini soli elektroliti elektrolitna disocijacija silni i slabi elektroliti jonski reakcii

Контактни информации:

e-hemija logo

Здружение за унапредување и развој на образованието и науката
„Е-ХЕМИЈА“ – Прилеп

Испрати порака:
e-hemija контакт

Е-Хемија на Facebook:
e-hemija facebook

Е-Хемија на Twitter:
e-hemija facebook

Пријатели на науката:

Здружение за унапредување и развој на образованието и науката „Е-ХЕМИЈА“ – Прилеп
Copyright © 2024 ehemija.mk

WebDesign www.nainternet.mk

e-hemija