Презентации по хемија за студенти

Дидактички материјали и дигитални содржини по хемија за високо образование. Органска хемија

Органска хемија - презентации

Презентациите не се наменети за гледање на мобилен телефон и се само за читање (Read Only) !

Вовед во органска хемијаВовед во органска хемија (Види повеќе за презентацијата)

Видови хибридизација кај јаглеродни атомиВидови хибридизација кај јаглеродни атоми (Види повеќе за презентацијата)

Претставување на органски соединенијаПретставување на органски соединенија (Види повеќе за презентацијата)

Изомерија кај органските соединенијаИзомерија кај органските соединенија (Види повеќе за презентацијата)

Поларност Индуктивен ефектПоларност Индуктивен ефект (Види повеќе за презентацијата)

Основни типови на честички и реакции во органската хемијаОсновни типови на честички и реакции во органската хемија (Види повеќе за презентацијата)

Класификација на органските соединенијаКласификација на органските соединенија (Види повеќе за презентацијата)

Развој на хемиската теорија за сврзувањето од аспект на органската хемијаРазвој на хемиската теорија за сврзувањето од аспект на органската хемија (Види повеќе за презентацијата)

Киселини и бази во органската хемијаКиселини и бази во органската хемија (Види повеќе за презентацијата)

АлканиАлкани (Види повеќе за презентацијата)

Алкани - II делАлкани - II дел (Види повеќе за презентацијата)

АлкениАлкени (Види повеќе за презентацијата)

Поважни претставници на алкенитеПоважни претставници на алкените (Види повеќе за презентацијата)

Алкени механизам на реакцијаАлкени механизам на реакција (Види повеќе за презентацијата)

СтереоизомеријаСтереоизомерија (Види повеќе за презентацијата)

Кан-Инголд-Прелог правила (CIP правила)Кан-Инголд-Прелог правила (CIP правила) (Види повеќе за презентацијата)

ДиениДиени (Види повеќе за презентацијата)

Диени II делДиени II дел (Види повеќе за презентацијата)

Перициклични реакцииПерициклични реакции (Види повеќе за презентацијата)

HAMMOND-ов постулатHAMMOND-ов постулат (Види повеќе за презентацијата)

АлкиниАлкини (Види повеќе за презентацијата)

Својства на алкиниСвојства на алкини (Види повеќе за презентацијата)

Споредба на алкени со алкиниСпоредба на алкени со алкини (Види повеќе за презентацијата)

ЦиклоалканиЦиклоалкани (Види повеќе за презентацијата)

ЦиклоалкениЦиклоалкени (Види повеќе за презентацијата)

ЦиклоалкиниЦиклоалкини (Види повеќе за презентацијата)

Diels-Alder реакцииDiels-Alder реакции (Види повеќе за презентацијата)

Механизам на Diels-Alder реакцииМеханизам на Diels-Alder реакции (Види повеќе за презентацијата)

Алкил халогенидиАлкил халогениди (Види повеќе за презентацијата)

БензенБензен (Види повеќе за презентацијата)

АрениАрени (Види повеќе за презентацијата)

Механизам и кинетика на реакции на електрофилна ароматска супституцијаМеханизам и кинетика на реакции на електрофилна ароматска супституција (Види повеќе за презентацијата)

Електрофилна ароматична супституција (EAS)Електрофилна ароматична супституција (EAS) (Види повеќе за презентацијата)

Ефект на супституентите во супституираните ароматични прстениЕфект на супституентите во супституираните ароматични прстени (Види повеќе за презентацијата)

Eфект на амино и нитро групите врз електронскиот систем на бензенотEфект на амино и нитро групите врз електронскиот систем на бензенот (Види повеќе за презентацијата)

Други ароматични соединенијаДруги ароматични соединенија (Види повеќе за презентацијата)

Хикелово правило за ароматичностХикелово правило за ароматичност (Види повеќе за презентацијата)

АлкохолиАлкохоли (Види повеќе за презентацијата)

Добивање на алкохоли со Grignard-ов реагенсДобивање на алкохоли со Grignard-ов реагенс (Види повеќе за презентацијата)

Добивање на алкохоли со редукција на разни соединенијаДобивање на алкохоли со редукција на разни соединенија (Види повеќе за презентацијата)

Сигматропски реакцииСигматропски реакции (Види повеќе за презентацијата)

Нитрили и изоцијанидиНитрили и изоцијаниди (Види повеќе за презентацијата)

Етери и епоксидиЕтери и епоксиди (Види повеќе за презентацијата)

ФенолиФеноли (Види повеќе за презентацијата)

Феноли - IIФеноли - II (Види повеќе за презентацијата)

ТиолиТиоли (Види повеќе за презентацијата)

Карбонилни соединенија, алдехиди и кетониКарбонилни соединенија, алдехиди и кетони (Види повеќе за презентацијата)

Карбонилни соединенија, својства на алдехиди и кетониКарбонилни соединенија, својства на алдехиди и кетони (Види повеќе за презентацијата)

Michael-ова адицијаMichael-ова адиција (Види повеќе за презентацијата)

Алдолна кондензацијаАлдолна кондензација (Види повеќе за презентацијата)

Wittig-ова реакцијаWittig-ова реакција (Види повеќе за презентацијата)

Принципи на нуклеофилна адиција на карбонилна групаПринципи на нуклеофилна адиција на карбонилна група (Види повеќе за презентацијата)

Реакции на карбонилни соединенија со аминиРеакции на карбонилни соединенија со амини (Види повеќе за презентацијата)

Механизми на реакции кај карбонилни соединенијаМеханизми на реакции кај карбонилни соединенија (Види повеќе за презентацијата)

Спектроскопска анализа на карбонилни соединенијаСпектроскопска анализа на карбонилни соединенија (Види повеќе за презентацијата)

Карбоксилни киселиниКарбоксилни киселини (Види повеќе за презентацијата)

Деривати на карбоксилни киселиниДеривати на карбоксилни киселини (Види повеќе за презентацијата)

Клајзенова кондензацијаКлајзенова кондензација (Види повеќе за презентацијата)

Hell-Volhard-Zelenski реакцијаHell-Volhard-Zelenski реакција (Види повеќе за презентацијата)

Декарбоксилација на карбоксилни киселиниДекарбоксилација на карбоксилни киселини (Види повеќе за презентацијата)

АминиАмини (Види повеќе за презентацијата)

Киселински и базни својства на аминиКиселински и базни својства на амини (Види повеќе за презентацијата)

Механизми на реакции за добивање на аминиМеханизми на реакции за добивање на амини (Види повеќе за презентацијата)

Хофманова елиминацијаХофманова елиминација (Види повеќе за презентацијата)

Нитрозација и азокупловањеНитрозација и азокупловање (Види повеќе за презентацијата)

донирај

Генерален спонзор

генерален спонзор

Пријатели на науката

спонзор
спонзор
спонзор

Хемија за сите

Роберт Бунзен не е заслужен само за пламеникот...

Овој генијален научник е многу, многу повеќе од иноватор на таа практична алатка


Сите бои на крвта

Црвената не е единствената боја на крвта


Казимир Функ, таткото и кумот на витамините

Со своите истражувања и епохални откритија, Функ придонесе за невиден развој на медицината


Меморијални дијаманти

„Ashes to ashes, dust to diamonds“. Пепел во пепел, прашина во дијаманти.


>>Види повеќе слични содржини!

Презентации и поимници

Презентации за основно образование

e hemija

Презентации за средно образование

hemija .ppt

Контактни информации:

e-hemija logo

Здружение за унапредување и развој на образованието и науката
„Е-ХЕМИЈА“ – Прилеп

Испрати порака:
e-hemija контакт

Е-Хемија на Facebook:
e-hemija facebook

Е-Хемија на Twitter:
e-hemija facebook

Пријатели на науката:

Здружение за унапредување и развој на образованието и науката „Е-ХЕМИЈА“ – Прилеп
Copyright © 2024 ehemija.mk

WebDesign www.nainternet.mk

e-hemija