Презентации по хемија за студенти

Дидактички материјали и дигитални содржини по хемија за високо образование. Неорганска хемија

Неорганска хемија - презентации

Презентациите не се наменети за гледање на мобилен телефон и се само за читање (Read Only) !

Како хемијата станала наукаКако хемијата станала наука (Види повеќе за презентацијата)

Како се откривани елементитеКако се откривани елементите (Види повеќе за презентацијата)

Потекло на елементитеПотекло на елементите (Види повеќе за презентацијата)

СупстанциСупстанци (Види повеќе за презентацијата)

Основни хемиски закониОсновни хемиски закони (Види повеќе за презентацијата)

Физички величини Физички величини

 Количество супстанца и моларни величиниКоличество супстанца и моларни величини

Валентност Валентност

 Хемија и математикаХемија и математика

Стехиометрија Стехиометрија

Градба на гасови течности и цврсти супатанци Градба на гасови течности и цврсти супатанци

 Градба на атомГрадба на атом

 Теории за градба на атомотТеории за градба на атомот

Историја на атомот од Демокрит до ШредингерИсторија на атомот од Демокрит до Шредингер (Види повеќе за презентацијата)

атомски и масен број, изотопи и изобари Атомски и масен број, изотопи и изобари

 Електронска структура на атомотЕлектронска структура на атомот

Атомски орбитали Атомски орбитали

Електронска конфигурација Електронска конфигурација

 Валентност на електрониВалентни електрони

Периоден системПериоден систем

Ефективен нуклеарен полнеж и Слејтерови правилаЕфективен нуклеарен полнеж и Слејтерови правила (Види повеќе за презентацијата)

 s-Елементиs-Елементи

 p- елементи p - Елементи

d - елементи d - Елементи

Електронска конфигурација и периоден систем Електронска конфигурација и периоден систем

 Хемиски врски, јонска врскаХемиски врски, јонска врска

 Метална врскаМетална врска

 Ковалентна врска Ковалентна врска

Диполен момент и структура на молекули Диполен момент и структура на молекули

 Други хемиски врскиДруги хемиски врски

 Хибридизација на атомски орбиталиХибридизација на атомски орбитали

Неоргански соединенија Неоргански соединенија

Номенклатура на неоргански соединенија Номенклатура на неоргански соединенија

 Комплексни соединенијаКомплексни соединенија

 Дисперзни системиДисперзни системи

 РаствориРаствори

Осмоза и дифузија Осмоза и дифузија

Грахамов закон за дифузијаГрахамов закон за дифузија (Види повеќе за презентацијата)

Електролити и електролитна дисоцијација Електролити и електролитна дисоцијација

 Борн-Хаберов процесБорн-Хаберов процес

Хемиски симболи формули и равенкиХемиски симболи формули и равенки (Види повеќе за презентацијата)

Ефект на стаклена градинаЕфект на стаклена градина (Види повеќе за презентацијата)

Геометрија на молекулитеГеометрија на молекулите (Види повеќе за презентацијата)

Теорија на молекулски орбиталиТеорија на молекулски орбитали (Види повеќе за презентацијата)

Натриум и негови соединенијаНатриум и негови соединенија (Види повеќе за презентацијата)

Нуклеарна хемијаНуклеарна хемија (Види повеќе за презентацијата)

Нуклеарна хемија II, нуклеарна фисијаНуклеарна хемија II, нуклеарна фисија (Види повеќе за презентацијата)

Нуклеарна фузијаНуклеарна фузија (Види повеќе за презентацијата)

Ладна фузијаЛадна фузија (Види повеќе за презентацијата)

Изотопи и нивна применаИзотопи и нивна примена (Види повеќе за презентацијата)

Алуминиум и негови соединенијаАлуминиум и негови соединенија (Види повеќе за презентацијата)

Азот и неговите поважни соединенијаАзот и неговите поважни соединенија (Види повеќе за презентацијата)

Фосфор и неговите поважни соединенијаФосфор и неговите поважни соединенија (Види повеќе за презентацијата)

Сулфур и неговите поважни соединенијаСулфур и неговите поважни соединенија (Види повеќе за презентацијата)

Хемиски процесиХемиски процеси (Види повеќе за презентацијата)

Зелена хемијаЗелена хемија (Види повеќе за презентацијата)

Хемиска рамнотежаХемиска рамнотежа (Види повеќе за презентацијата)

Поместување на рамнотежата во хемиските реакции и принцип на Ле ШателјеПоместување на рамнотежата во хемиските реакции и принцип на Ле Шателје (Види повеќе за презентацијата)

Примена на принципот на Le Chatelier кај водни раствориПримена на принципот на Le Chatelier кај водни раствори (Види повеќе за презентацијата)

Производ на растворливостПроизвод на растворливост (Види повеќе за презентацијата)

Задачи од производ на растворливостЗадачи од производ на растворливост (Види повеќе за презентацијата)

Термодинамика и хемиска рамнотежа - задачиТермодинамика и хемиска рамнотежа - задачи (Види повеќе за презентацијата)

Јонски реакции во водни раствориЈонски реакции во водни раствори (Види повеќе за презентацијата)

Теории за киселини и базиТеории за киселини и бази (Види повеќе за презентацијата)

Водороден показателВодороден показател (Види повеќе за презентацијата)

Константа на хемиска рамнотежа и закон за дејство на масиКонстанта на хемиска рамнотежа и закон за дејство на маси (Види повеќе за презентацијата)

Пресметување на pHПресметување на pH (Види повеќе за презентацијата)

Киселинско базни својства на солитеКиселинско базни својства на солите (Види повеќе за презентацијата)

Hammett-oва функција на киселостHammett-oва функција на киселост (Види повеќе за презентацијата)

Редокс процесиРедокс процеси (Види повеќе за презентацијата)

Редокс процеси - IIРедокс процеси - II (Види повеќе за презентацијата)

Напонски ред на металитеНапонски ред на металите (Види повеќе за презентацијата)

Електрохемија (за студенти)Електрохемија (за студенти) (Види повеќе за презентацијата)

Електролиза и корозијаЕлектролиза и корозија (Види повеќе за презентацијата)

Електроди во електрохемијатаЕлектроди во електрохемијата (Види повеќе за презентацијата)

Бакар и негови поважни соединенијаБакар и негови поважни соединенија (Види повеќе за презентацијата)

Олово и негови поважни соединенијаОлово и негови поважни соединенија (Види повеќе за презентацијата)

донирај

Генерален спонзор

генерален спонзор

Пријатели на науката

спонзор
спонзор
спонзор

Хемија за сите

Хлорирање базени

Како хемијата ни обезбедува чиста вода во базените.


Мoже ли да се намириса дождот?

Дали некогаш сте ја слушнале фразата „мириса на дожд“?


Криогеника

Еден ден ќе имаме технологија да ги вратиме замрзнатите луѓе во живот


Луј Пастер, пивото, тајниот свет на микробите и развојот на модерната медицина

Ви се верува дека пивото е основа на модерната медицина?


>>Види повеќе слични содржини!

Презентации и поимници

Презентации за основно образование

e hemija

Презентации за средно образование

hemija .ppt

Контактни информации:

e-hemija logo

Здружение за унапредување и развој на образованието и науката
„Е-ХЕМИЈА“ – Прилеп

Испрати порака:
e-hemija контакт

Е-Хемија на Facebook:
e-hemija facebook

Е-Хемија на Twitter:
e-hemija facebook

Пријатели на науката:

Здружение за унапредување и развој на образованието и науката „Е-ХЕМИЈА“ – Прилеп
Copyright © 2024 ehemija.mk

WebDesign www.nainternet.mk

e-hemija