Презентации по хемија за средно образоване

Дидактички материјали и дигитални содржини по хемија за четврта година средно образование

Презентации по хемија за четврта година

Презентациите не се наменети за гледање на мобилен телефон и се само за читање (Read Only) !

Истражуваме и учимеИстражуваме и учиме (Види повеќе за презентацијата)

Вовед во биохемијаВовед во биохемија (Види повеќе за презентацијата)

ЈаглехидратиЈаглехидрати (Види повеќе за презентацијата)

Поделба на јаглехидратитеПоделба на јаглехидратите (Види повеќе за презентацијата)

Стереоизомерија на моносахаридиСтереоизомерија на моносахариди (Види повеќе за презентацијата)

Циклични форми на јаглехидратиЦиклични форми на јаглехидрати (Види повеќе за презентацијата)

Циклични форми на јаглехидрати - анимацијаЦиклични форми на јаглехидрати - анимација (Види повеќе за презентацијата)

Оптичка активност на јаглехидратиОптичка активност на јаглехидрати (Види повеќе за презентацијата)

Хемиски својства на моносахаридиХемиски својства на моносахариди (Види повеќе за презентацијата)

Поважни претставници на моносахаридитеПоважни претставници на моносахаридите (Види повеќе за презентацијата)

ОлигосахаридиОлигосахариди (Види повеќе за презентацијата)

Поважни претставници на олигосахаридитеПоважни претставници на олигосахаридите (Види повеќе за презентацијата)

ПолисахаридиПолисахариди (Види повеќе за презентацијата)

Поважни претставници на полисахаридитеПоважни претставници на полисахаридите (Види повеќе за презентацијата)

Самопроверка на темата „Јаглехидрати“Самопроверка на темата „Јаглехидрати“ (Види повеќе за презентацијата)

ЛипидиЛипиди (Види повеќе за презентацијата)

Масти и маслаМасти и масла (Види повеќе за презентацијата)

Масни киселиниМасни киселини (Види повеќе за презентацијата)

СфинголипидиСфинголипиди (Види повеќе за презентацијата)

СтероидиСтероиди (Види повеќе за презентацијата)

Проверка на знаењето за липидиПроверка на знаењето за липиди (Види повеќе за презентацијата)

Витамини - воведВитамини - вовед (Види повеќе за презентацијата)

Витамини растворливи во маслаВитамини растворливи во масла (Види повеќе за презентацијата)

Витамини растворливи во водаВитамини растворливи во вода (Види повеќе за презентацијата)

Самопроверка на ВитаминиСамопроверка на Витамини (Види повеќе за презентацијата)

Ензими, поим, поделба и номенклатураЕнзими, поим, поделба и номенклатура (Види повеќе за презентацијата)

Својства на ензимиСвојства на ензими (Види повеќе за презентацијата)

Ензими и ензимско дејствоЕнзими и ензимско дејство (Види повеќе за презентацијата)

Проверка за ензимиПроверка за ензими (Види повеќе за презентацијата)

Аминокиселини, поим и поделбаАминокиселини, поим и поделба (Види повеќе за презентацијата)

Номенклатура на аминокиселиниНоменклатура на аминокиселини (Види повеќе за презентацијата)

Добивање и својства на аминокиселинитеДобивање и својства на аминокиселините (Види повеќе за презентацијата)

ПептидиПептиди (Види повеќе за презентацијата)

Протеини, поим и структураПротеини, поим и структура (Види повеќе за презентацијата)

Поделба и својства на протеинитеПоделба и својства на протеините (Види повеќе за презентацијата)

Постапка за квалитативна анализа, изолација и пречистување на протеиниПостапка за квалитативна анализа, изолација и пречистување на протеини (Види повеќе за презентацијата)

Значење и функции на протеинитеЗначење и функции на протеините (Види повеќе за презентацијата)

Проверка на аминокиселини и протеиниПроверка на аминокиселини и протеини (Види повеќе за презентацијата)

Нуклеински киселини - воведНуклеински киселини - вовед (Види повеќе за презентацијата)

Нуклеотиди како градбени блокови на нуклеинските киселиниНуклеотиди како градбени блокови на нуклеинските киселини (Види повеќе за презентацијата)

Структура на нуклеинските киселиниСтруктура на нуклеинските киселини (Види повеќе за презентацијата)

Улогата на DNA и RNAУлогата на DNA и RNA (Види повеќе за презентацијата)

Самопроверка на нуклеински киселиниСамопроверка на нуклеински киселини (Види повеќе за презентацијата)

Градба на атомот, изотопи и изобариГрадба на атомот, изотопи и изобари (Види повеќе за презентацијата)

Градба на електронска обвивка и електронска конфигурација на елементитеГрадба на електронска обвивка и електронска конфигурација на елементите (Види повеќе за презентацијата)

Електронска конфигурација и структура на периодниот системЕлектронска конфигурација и структура на периодниот систем (Види повеќе за презентацијата)

Хемиски врски, јонска врска и јонски кристалиХемиски врски, јонска врска и јонски кристали (Види повеќе за презентацијата)

Хемиски врски, ковалентна врскаХемиски врски, ковалентна врска (Види повеќе за презентацијата)

Ковалентна врска, структура на молекулите, делокализација и резонанцијаКовалентна врска, структура на молекулите, делокализација и резонанција (Види повеќе за презентацијата)

Меѓумолекулски сили и својства на ковалентните супстанциМеѓумолекулски сили и својства на ковалентните супстанци (Види повеќе за презентацијата)

Номенклатура на неоргански соединенијаНоменклатура на неоргански соединенија (Види повеќе за презентацијата)

Самопроверка на подтемата структура на атомот и периоден систем на елементитеСамопроверка на подтемата структура на атомот и периоден систем на елементите (Види повеќе за презентацијата)

Елементите и нивни соединенија, S1- елементиЕлементите и нивни соединенија, S1- елементи (Види повеќе за презентацијата)

НатриумНатриум (Види повеќе за презентацијата)

Елементи од IIA (2) група, земноалкални металиЕлементи од IIA (2) група, земноалкални метали (Види повеќе за презентацијата)

КалциумКалциум (Види повеќе за презентацијата)

р-Елементи и елементи од 13 групар-Елементи и елементи од 13 група (Види повеќе за презентацијата)

АлуминиумАлуминиум (Види повеќе за презентацијата)

Елементи од 14 групаЕлементи од 14 група (Види повеќе за презентацијата)

СилициумСилициум (Види повеќе за презентацијата)

Елементи од 15 групаЕлементи од 15 група (Види повеќе за презентацијата)

АзотАзот (Види повеќе за презентацијата)

ФосфорФосфор (Види повеќе за презентацијата)

Елементи од 16 групаЕлементи од 16 група (Види повеќе за презентацијата)

СулфурСулфур (Види повеќе за презентацијата)

Елементи од 17 групаЕлементи од 17 група (Види повеќе за презентацијата)

ХлорХлор (Види повеќе за презентацијата)

Елементи од 18-та група: Благородни гасовиЕлементи од 18-та група: Благородни гасови (Види повеќе за презентацијата)

Општ преглед на d елементитеОпшт преглед на d елементите (Види повеќе за презентацијата)

ХромХром (Види повеќе за презентацијата)

МанганМанган (Види повеќе за презентацијата)

f Елементиf Елементи (Види повеќе за презентацијата)

Самопроверка на темата Елементи и нивни соединенијаСамопроверка на темата Елементи и нивни соединенија (Види повеќе за презентацијата)

Хемиско сметањеХемиско сметање (Види повеќе за презентацијата)

Хемиско сметање: раствориХемиско сметање: раствори (Види повеќе за презентацијата)

Расторливост и производ на растворливостРасторливост и производ на растворливост (Види повеќе за презентацијата)

Хемиско сметање: Јонски производ на водата и pHХемиско сметање: Јонски производ на водата и pH (Види повеќе за презентацијата)

Самопроверка на темата Хемиско сметањеСамопроверка на темата Хемиско сметање (Види повеќе за презентацијата)

донирај

Генерален спонзор

генерален спонзор

Пријатели на науката

спонзор
спонзор
спонзор

Хемија за сите

Мoже ли да се намириса дождот?

Дали некогаш сте ја слушнале фразата „мириса на дожд“?


Криогеника

Еден ден ќе имаме технологија да ги вратиме замрзнатите луѓе во живот


Луј Пастер, пивото, тајниот свет на микробите и развојот на модерната медицина

Ви се верува дека пивото е основа на модерната медицина?


Велигденска хемија

Од хемиски аспект да ја разгледаме традицијата на боење на велигденски јајца


>>Види повеќе слични содржини!

Презентации и поимници

Презентации за основно образование

e hemija

Презентации за средно образование

hemija .ppt

Контактни информации:

e-hemija logo

Здружение за унапредување и развој на образованието и науката
„Е-ХЕМИЈА“ – Прилеп

Испрати порака:
e-hemija контакт

Е-Хемија на Facebook:
e-hemija facebook

Е-Хемија на Twitter:
e-hemija facebook

Пријатели на науката:

Здружение за унапредување и развој на образованието и науката „Е-ХЕМИЈА“ – Прилеп
Copyright © 2024 ehemija.mk

WebDesign www.nainternet.mk

e-hemija