Презентации по хемија за студенти

Дидактички материјали и дигитални содржини по хемија за високо образование. Биохемија

Биохемија - презентации

Презентациите не се наменети за гледање на мобилен телефон и се само за читање (Read Only) !

Вовед во биохемијатаВовед во биохемијата (Види повеќе за презентацијата)

ЈаглехидратиЈаглехидрати (Види повеќе за презентацијата)

Оптичка активност на јаглехидратиОптичка активност на јаглехидрати (Види повеќе за презентацијата)

Циклични форми на јаглехидратиЦиклични форми на јаглехидрати (Види повеќе за презентацијата)

Хемиски својства на моносахаридиХемиски својства на моносахариди (Види повеќе за презентацијата)

Дисахариди и полисахаридиДисахариди и полисахариди (Види повеќе за презентацијата)

ЛипидиЛипиди (Види повеќе за презентацијата)

ВитаминиВитамини (Види повеќе за презентацијата)

ЕнзимиЕнзими (Види повеќе за презентацијата)

Ензими и кинетика на ензимско дејствоЕнзими и кинетика на ензимско дејство (Види повеќе за презентацијата)

Ферментација на пивоФерментација на пиво (Види повеќе за презентацијата)

АминокиселиниАминокиселини (Види повеќе за презентацијата)

Аминокиселини и пептидиАминокиселини и пептиди (Види повеќе за презентацијата)

ПротеиниПротеини (Види повеќе за презентацијата)

Методи за прочистување на протеиниМетоди за прочистување на протеини (Види повеќе за презентацијата)

Нуклеински киселиниНуклеински киселини (Види повеќе за презентацијата)

DNA, RNA и механизмот на наследувањетоDNA, RNA и механизмот на наследувањето (Види повеќе за презентацијата)

Теории за настанување на живототТеории за настанување на животот (Види повеќе за презентацијата)

Анимации за DNAАнимации за DNA (Види повеќе за презентацијата)

Комбинаторна хемијаКомбинаторна хемија (Види повеќе за презентацијата)

Комбинаторна хемија и продукција на лековиКомбинаторна хемија и продукција на лекови (Види повеќе за презентацијата)

БиоинформатикаБиоинформатика (Види повеќе за презентацијата)

Биоинформатика: кластери и дендограмиБиоинформатика: кластери и дендограми (Види повеќе за презентацијата)

Биоинформатика: анализа на кластериБиоинформатика: анализа на кластери (Види повеќе за презентацијата)

Молекуларен докингМолекуларен докинг (Види повеќе за презентацијата)

ПротеомикаПротеомика (Види повеќе за презентацијата)

Геномика и протеомикаГеномика и протеомика (Види повеќе за презентацијата)

Анализа на структура и функција на протеиниАнализа на структура и функција на протеини (Види повеќе за презентацијата)

Анализа на структура и функција на протеини-2Анализа на структура и функција на протеини-2 (Види повеќе за презентацијата)

Рендгенска кристалографија на протеиниРендгенска кристалографија на протеини (Види повеќе за презентацијата)

Изотопи во медицинатаИзотопи во медицината (Види повеќе за презентацијата)

Радиоизотопи и нуклеарна медицинаРадиоизотопи и нуклеарна медицина (Види повеќе за презентацијата)

Регулатори на pH во живи организмиРегулатори на pH во живи организми (Види повеќе за презентацијата)

БиосензориБиосензори (Види повеќе за презентацијата)

Медицинска дијагностика заснована на физико-хемиски методиМедицинска дијагностика заснована на физико-хемиски методи (Види повеќе за презентацијата)

NMR Спектроскопско одредување на структурата на протеинитеNMR Спектроскопско одредување на структурата на протеините (Види повеќе за презентацијата)

донирај

Генерален спонзор

генерален спонзор

Пријатели на науката

спонзор
спонзор
спонзор

Хемија за сите

Хлорирање базени

Како хемијата ни обезбедува чиста вода во базените.


Мoже ли да се намириса дождот?

Дали некогаш сте ја слушнале фразата „мириса на дожд“?


Криогеника

Еден ден ќе имаме технологија да ги вратиме замрзнатите луѓе во живот


Луј Пастер, пивото, тајниот свет на микробите и развојот на модерната медицина

Ви се верува дека пивото е основа на модерната медицина?


>>Види повеќе слични содржини!

Презентации и поимници

Презентации за основно образование

e hemija

Презентации за средно образование

hemija .ppt

biohemija jaglehidrati voved ciklicni formi na monosaharidi opticka aktivnost na jaglehidrati voda i sol vo organizmot .ppt prezentacija hemiski svojstva funkcija na proteini tehniki za analiza na struktura biosenzori disaharidi polisaharidi lipidi

Контактни информации:

e-hemija logo

Здружение за унапредување и развој на образованието и науката
„Е-ХЕМИЈА“ – Прилеп

Испрати порака:
e-hemija контакт

Е-Хемија на Facebook:
e-hemija facebook

Е-Хемија на Twitter:
e-hemija facebook

Пријатели на науката:

Здружение за унапредување и развој на образованието и науката „Е-ХЕМИЈА“ – Прилеп
Copyright © 2024 ehemija.mk

WebDesign www.nainternet.mk

e-hemija